بررسی رابطه رفتار شهروندی با نظم اجتماعی در بین دانش آموزان مدارس دخترانه متوسطه شهرکرد

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه رفتار شهروندی با نظم اجتماعی در بین دانش‌آموزان مدارس دخترانه متوسط شهرکرد بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل دانش‌آموزان مدارس متوسطه دخترانه شهرکرد در سال تحصیلی (92-1391)که تعداد آنها (5065) نفر می‌باشد. حجم نمونه آماری براساس جدول مورگان (356) نفر محاسبه شد. که از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای استفاده شد. براساس حجم نمونه جامعه‌ی آماری هر یک از نواحی آموزش و پرورش شهرکرد، نمونه آماری به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات دو پرسشنامه‌ی رفتار شهروندی و نظم‌اجتماعی بوده است که روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفت. برای بررسی فرضیه‌ها از آزمون t تک متغیره، برای بررسی روابط بین هر یک از مؤلفه‌های رفتارشهروندی با نظم‌اجتماعی ضریب همبستگی پیرسون و پیش‌بینی سهم هر یک از مؤلفه‌ها رگرسیون چندگانه استفاده گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که، t مشاهده شده در سطح 5/0≥p معنی‌دار بوده بنابراین متغیرهای مسئولیت‌پذیری، مشارکت، قانون‌پذیری، وطن‌دوستی، انتقادگرایی و دانایی‌محوری و نظم بیش از سطح متوسط بوده است. براساس نتایج بدست آمده بین مؤلفه‌های رفتار شهروندی و نظم اجتماعی برحسب میزان درآمد تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین بین مسئولیت‌پذیری، مشارکت، قانون‌مداری، وطن‌دوستی، دانایی‌محوری، انتقادگرایی با نظم‌اجتماعی برحسب میزان تحصیلات پدر دانش‌آموزان یکسان است.

کلیدواژه‌ها