بررسی میزان اثربخشی و مقایسه چهار روش پیشگیری از سوء مصرف مواد ) آموزش مهارتهای زندگی، ارئه پوستر و کاتالوگ، ارسال پیام کوتاه (SMS) و نمایش فیلم) بر تغییر نگرش نسبت به مواد مخدر در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه استان چهارمحال و بختیاری

نویسندگان

چکیده

اعتیاد به مواد مخدر یکی از بلایایی است که همه انسانها به ویژه جوانان را تهدید می کند. آمارهای
موجود نشان می دهند که حدود 16 درصد معتادین ایران کمتر از 19 سال سن دارند و 28 درصد آنها بین
20 تا 24 سالگی به اعتیاد روی می آورند. اصولاً جلوگیری از دچار شدن افراد به سوء مصرف مواد مخدر
آسانتر از درمان این اختلال است؛ و پیشگیری عبارت است از به تأخیر انداختن یا جلوگیری از شروع
استفاده از مواد در جامعه. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی می باشد که در آن گروه های
آزمایش و کنترل و همچنین گروه های آزمایش متفاوت با یکدیگر مقایسه شده اند. هدف پژوهش حاضر
بررسی تأثیر چهار روش پیشگیرانه(آموزش از طریق مهارتهای زندگی، آموزش از طریق فیلم، آموزش
با پوستر کاتالوگ وآموزش از طریق ارسال پیام کوتاه) بر تغییر نگرش دانش آموزان پسر مقطع متوسطه
استان چهارمحال و بختیاری می باشد. جهت بررسی اهداف پژوهش حدود 511 دانش آموز از 4 منطقه
آموزشی به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد. جهت آموزش محتوای مداخلات
نامبرده از متخصیصین مرتبط به امر استفاده شد. جهت آموزش این دوره ها 12 جلسه آموزشی )هر هفته
یک جلسه( برگزار شد. یافته های تحقیق نشان داد که از بین روشهای پیشگیرانه، روش های آموزش
مهارتهای زندگی و آموزش از طریق فیلم اثر معنادارتری نسبت به آموزش از طریق پوستر و کاتالوگ و
ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن همراه دارند. همچنین مشخص شد که هرچه پایه تحصیلی دانش آموزان
کمتر باشد، تاثیر آموزش های مربوط به پیشگیری از اعتیاد بیشتر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها