بررسی عوامل مؤثر بر وقوع قتل های عمد استان چهارمحال و بختیاری)مطالعه موردی سال های 87 و88)

نویسندگان

چکیده

در این کره خاکی اساسی ترین حق انسانها حق حیات و زندگی می باشد، به گونه ای که سلب حیات از هر
شخصی باعث ازبین رفتن همه آرزوها و خواسته های او می گردد. گاهی اوقات سلب حیات از افراد
بصورت عمدی و با انگیزه های مختلف از سوی دیگران صورت می گیرد و در صورت تعدد و تکرار این
موضوع بحث ناامنی دربین همه مردم به وجود خواهد آمد. هرچند در وقوع قتل عمدی عوامل متعددی
می توانند دخالت داشته باشند، لیکن این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
مؤثر بر وقوع قتل های عمد است و با تعیین رابطه این عوامل با قتل می توان راه کارهایی را در خصوص
مقابله و کشف آن نیز مطرح نمود. بر این اساس، پس از مطالعات اکتشافی فرضیاتی مطرح و مورد ارزیابی
قرار گرفت. روش تحقیق در این پژوهش روش اکتشافی و پیمایشی است. جامعه آماری پرونده های قتل عمد
موجود در اداره مبارزه با جرایم جنایی آگاهی استان چهارمحال و بختیاری به تعداد 52 فقره و تعداد 39
نفر از کارکنان پلیس آگاهی که دارای سه سال سابقه خدمت در این اداره را دارا بوده اند می باشد. ابزار
جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است و نظرات جامعه آماری در خصوص فرضیات اخذ و
پس از تجزیه و تحلیل آماری این نتایج بدست آمد که بین عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با قتل
عمد رابطه وجود دارد و در این میان تأثیر عوامل فرهنگی در استان چهارمحال و بختیاری بیشتر و این
عامل در رتبه بالاتری از لحاظ تأثیرگذاری قرار دارد.

کلیدواژه‌ها