بررسی نقش آموزش‌های مدرسه‌ای در پرورش ویژگی‌های شهروند قانون‌مدار از دیدگاه دبیران و دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان شهرکرد

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش آموزش های مدرسه ای در پرورش ویژگی های شهروند قانون مدار از دیدگاه دبیران و دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان شهرکرد در سال تحصیلی89- 90 به روش توصیفی پیمایشی انجام گردیده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان و دبیران دوره متوسطه شهرستان شهرکرد می باشد. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان(n= 377) برای دانش آموزان و(n= 274) برای دبیران تعیین گردید ونمونه گیری به روش تصادفی انجام شده است. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که هر کدام مشتمل بر 40 سؤال بود. برای تعیین روایی نظرات چند نفر از صاحب نظران و اهل فن استفاده شد و برای تعیین پایایی از فرمول آلفای کرونباخ استفاده و پرسشنامه دانش آموزان 93 درصد و پرسشنامه دبیران 91 درصد محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار و آمار استنباطی انجام گردید. نتایج حاصل حاکی از آن بود که از دیدگاه دبیران بین آموزش های مدرسه ای و آگاهی از قانون، کسب مهارت شهروندی، التزام عملی به قانون، کسب و ارتقاء هویت ملی، رعایت حقوق دیگران، کسب روحیه مشارکت جویی، کسب نگرش شهروندی، کسب روحیه مسئولیت پذیری، ارتقاء دانش سیاسی و حفاظت از محیط زیست در دانش آموزان مؤثر هستند. اما از دیدگاه دانش آموزان آموزش های مدرسه ای فقط در شناخت و رعایت حقوق دیگران نقش دارند و در دیگر مؤلفه های ذکر شده نقشی ندارند.

کلیدواژه‌ها