بررسی عوامل مؤثر بر وقوع نزاع های دسته جمعی شهرستان لردگان و پیامد های آن در سال 1388

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر وقوع نزاهای دسته جمعی و بررسی پیامد های آن در شهرستان لردگان و مورد مطالعه در طول سال 1388 می باشد. با توجه به اینکه نزاع دسته جمعی یکی از اصلی ترین معضلات مورد توجه شهرستان بوده و هر چند وقت یک بار تمام توجه مسئولان امنیتی و انتظامی استان و شهرستان را به خود جلب کرده و امنیت اجتماعی شهروندان را به مخاطره می اندازد. این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر وقوع نزاع های دسته جمعی بوده و با تعیین رابطه این عوامل با نزاع های دسته جمعی، پیامدهای آن را مشخص و راهکارهایی را در خصوص مقابله با آن مطرح کرده است. در این راستا اقدامات تحقیقی در قالب پنج فرضیه مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از نظر نوع و هدف کاربردی بوده و از نظر روش توصیفی، همبستگی و جامعه آماری این پژوهش از چهار گروه اصلی خبره تشکیل شده است. پرونده های متشکله( 40 فقره) با موضوع نزاع های جمعی در سال 1388 در سطح شهرستان مورد بررسی و مطابقت قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است. تعداد 55 نفر از حجم نمونه به 32 را بوجود آوردند. پایایی پرسشنامه ها با آلفای * گویه این پرسشنامه پاسخ دادند که ماتریس 55و به کمک SPSS کرونباخ محاسبه شده و 87,58 می باشد. در این تحقیق، داده ها با استفاده از نرم افزار ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند و با توجه به داده های به کار رفته در پرسشنامه، برای تک تک سؤالات از آمارهای توصیفی و رد یا تأیید فرضیات از آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج حاصله نشان داد که: مهم ترین عامل تأثیرگذار در وقوع نزاع دسته جمعی در شهرستان لردگان عوامل فرهنگی می باشد و مهم ترین پیامد منفی وقوع نزاع های دسته جمعی در شهرستان لردگان بی خانمان شدن و قتل افراد بی گناه می باشد.

کلیدواژه‌ها